Zespół Szkół nr 3 w Legionowie

  • tel. (22) 774-55-29

Jesteś tutaj:

Kategorie

Główna treść strony

O bibliotece


„Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję, znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświecenia, solidarności i pracy dla rozwoju dobra wspólnego” - Jan Paweł II


Biblioteka szkolna stanowi dla uczniów i nauczycieli centrum informacji,
daje możliwość rozwijania zainteresowań i samokształcenia.
Użytkownikami naszej biblioteki są uczniowie, nauczyciele, pracownicy i absolwenci szkoły.

Cele pracy biblioteki to: 

1) Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
2) Promocja czytelnictwa.
3) Zaspokojenie potrzeb uczniów i nauczycieli związanych z realizacją programu dydaktyczno-wychowawczego szkoły. (Kontynuowanie działań w zakresie gromadzenia odpowiednich lektur niezbędnych do realizacji przez szkołę podstawy programowej oraz ramowych planów nauczania kształcenia ogólnego.)
4) Podnoszenie efektów kształcenia poprzez rozszerzenie bazy metodycznej biblioteki, niezbędnej do planowania i realizowania procesu dydaktycznego zgodnie z podstawą programową.
5)Tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju uczniów i nauczycieli, pomoc w rozwijaniu ich indywidualnych zainteresowań i uzdolnień.
6) Bezpieczeństwo i promocja zdrowego stylu życia.
7) Przeciwdziałanie i eliminowanie zagrożeń cywilizacyjnych.
8) Współpraca i pomoc w realizacji przez szkołę celów założonych w planach pracy szkoły.
9) Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ich opieki.
10) Prowadzenie na terenie biblioteki pracy wychowawczej ze szczególnym uwzględnieniem: poszanowania książki i mienia szkoły, kultury osobistej, prawidłowego zachowania.
11) Propagowanie sylwetki Patrona Szkoły.
12) Kontynuowanie działań ukierunkowanych na poprawę czytelnictwa w naszej szkole.
- akcja „Cala Polska czyta dzieciom” (spotkania czytelnicze, autorskie, l.biblioteczne, konkursy).
13) Poprawa frekwencji czytelnictwa .
14) Dostosowanie organizacji pracy biblioteki do potrzeb uczniów poprzez umożliwienie im wypożyczania książek na okres ferii i wakacji.
15) Współpraca z bibliotekami publicznymi w zakresie:
-konsultowania planowanych zakupów książek,
-wymiany informacji o imprezach promujących czytelnictwo.
16) Współpraca z rodzicami poprzez aktywne zaangażowanie ich w tworzenie księgozbioru biblioteki szkolnej. (formularz propozycji zakupu książek dostępny na stronie internetowej.)
17) Popularyzowanie biblioteki poprzez stronę internetową.
18) Akcja „bookcrossing.
19) Wzbogacenie oferty czasopism.


Gromadzimy następujące zbiory:

dokumenty piśmiennicze
taśmy magnetofonowe
kasety video
płyty CD
prasę (pedagogiczną, popularnonaukową, regionalną)
dokumenty życia społecznego
kroniki szkolne,
dokumenty niepublikowane.

CZASOPISMA:

Biblioteka w Szkole,
Biologia W Szkole
Focus Poznać i Zrozumieć Świat,
Świetlica w Szkole,
Świerszczyk,
Victor Junior,
Victor - Gimnazjalista.

DOKUMENTY SZKOLNE:

Statut Zespołu Szkół Nr 3 w Legionowie
Program Poprawy Frekwencji
Program Wychowawczy
Program Profilaktyki
Regulamin Rady Pedagogicznej
Regulamin dyżurów
Regulamin wycieczek szkolnych
Wymagania dotyczące stroju uczniowskiego w ZS Nr 3   
Szkolny zestaw podręczników na bieżący rok szkolny


Oferujemy czytelnikom księgozbiór liczący około 11 tyś. woluminów.

Dysponujemy osobnymi pomieszczeniami dla czytelni i wypożyczalni.
W bibliotece znajdują się również trzy stanowiska komputerowe.


  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mazowiecki Kurator Oświaty
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mam 6 lat