Zespół Szkół nr 3 w Legionowie

 • tel. (22) 774-55-29

Jesteś tutaj:

Kategorie

Główna treść strony

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Legionowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp3.legionowo.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • grafiki nie posiadają opisu alternatywnego
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Łukasz Pych.
 • E-mail: sp3.legionowo@onet.pl
 • Telefon: (22) 774 55 29

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły - Pani Janina Zając
 • Adres: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Kusocińskiego
  ul. Władysława Broniewskiego 7
  05-120 Legionowo
 • E-mail: sp3.legionowo@onet.pl
 • Telefon: (22) 774 55 29

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku szkoły prowadzą dwa wejścia. Wejście główne od ulicy Władysława Broniewskiego oraz wejście boczne od ulicy Generała Józefa Sowińskiego.

Przy wejściu głównym znajduje się podjazd dla wózków. Wejście bocznie nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Budynek posiada parter oraz dwa piętra. Z uwagi na brak windy dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest tylko parter.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia głównego w korytarzu.

Schody oznaczone są zgodnie z obowiązującymi normami, tj. pierwszy i ostatni stopień są w innym kolorze niż pozostałe stopnie.


Raport_GUS_o_dostepnosci.pdf

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Mazowiecki Kurator Oświaty
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Mam 6 lat