Zespół Szkół nr 3 w Legionowie

 • tel. (22) 774-55-29

Jesteś tutaj:

Kategorie

Główna treść strony

„Strażnicy Baśnioboru" konkurs dla uczniów klas 4-7SP

Biblioteka szkolna zaprasza uczniów klas 4-7 Szkoły Podstawowej do udziału w konkursie "Strażnicy Baśnioboru" pod patronatem Prezydenta Miasta Legionowo.

Obowiązuje znajomość 3 części książek  Brandona Mulla z serii „Baśniobór”:

Tom 1: „Baśniobór”,
Tom 2: „Gwiazda wieczorna wschodzi”,
Tom 3: „Plaga cieni”.

Miejsce konkursu: Miejska Biblioteka Publiczna w Legionowie, ul. Kościuszki 8 A

I. Cele konkursu
 •  kształtowanie kultury czytelniczej uczniów poprzez popularyzowanie literatury polskiej dla dzieci i młodzieży,
 • doskonalenie technik czytania oraz rozwój wyobraźni,
 • wyrobienie nawyku czytania jako formy spędzania wolnego czasu.
II. Uczestnicy
 • konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VII szkoły podstawowej,
 • w konkursie biorą udział trzyosobowe drużyny reprezentujące szkołę, wyłonione w wyniku eliminacji szkolnych.
III. Organizatorzy
 • konkurs przygotowywany jest przez nauczycieli bibliotekarzy legionowskich szkół podstawowych oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Legionowie.
IV. Przebieg konkursu

I etap – szkolny

 •  przygotowują go i przeprowadzają nauczyciele bibliotekarze,
 • celem I etapu jest wyłonienie uczniów, którzy będą reprezentowali szkołę w II etapie konkursu,
 • szkoły zgłaszają swoich reprezentantów do tegorocznego organizatora II etapu: Miejskiej Biblioteki Publicznej w Legionowie do 30 marca 2018 r.

II etap – międzyszkolny

 • drużyny odpowiadają ustnie lub pisemnie na zadane i różnorodnie punktowane pytania,
 • przy udzielaniu odpowiedzi na pytania konkursowe drużyny mogą się naradzać, odpowiedzi udziela kapitan lub osoba przez niego wskazana,
 • wygrywa zespół, który w całej rozgrywce zdobędzie największą liczbę punktów,
 • w przypadku równej liczby zdobytych punktów przewiduje się dogrywkę,
 • ewentualne reklamacje należy zgłaszać wyłącznie w trakcie konkursu, po jego zakończeniu jury nie będzie ich rozpatrywać,
 • odpowiedzi uczestników konkursu ocenia Komisja powołana przez Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Legionowie,
 • w przypadku wątpliwości głos decydujący należy do przewodniczącego Komisji  

V. Nagrody

Zwycięskie drużyny otrzymują dyplomy oraz nagrody książkowe, które zostaną wręczone na zakończenie konkursu.

 

Umieszczono: 29.10.2017 r., godz. 13.51
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Mazowiecki Kurator Oświaty
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Mam 6 lat