Zespół Szkół nr 3 w Legionowie

  • tel. (22) 774-55-29

Jesteś tutaj:

Kategorie

Główna treść strony

Zasady przyjęć do szkół podstawowych na r.szk. 2020/2021

Do klasy I w szkole podstawowej przyjmowane są:
- dzieci 7 - letnie (rocznik 2013), objęte obowiązkiem szkolnym;
- dzieci 6 – letnie (rocznik 2014) zgodnie z wolą rodziców, jeśli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Dzieci, którym organ wykonawczy gminy wskazał jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oddział przedszkolny w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców są przyjmowane do klasy I tej szkoły podstawowej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego (art. 130 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe). Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczęszcza dziecko do 30 kwietnia 2020 r.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej ubiegający się o przyjęcie do klasy I w tej szkole podstawowej przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia.
Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Zgłoszenia dzieci zamieszkałych w obwodach poszczególnych szkół podstawowych przyjmowane są w terminie 2 marca – 30 kwietnia 2020 r.
Druki stosownych zgłoszeń, oświadczeń oraz wniosków rodziców dzieci będą dostępne w poszczególnych placówkach.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Decyzja o ogłoszeniu ewentualnej rekrutacji należy do dyrektora danej szkoły podstawowej.

Informujemy, że w Szkole Podstawowej nr 8 im. 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty planowane jest utworzenie dwóch oddziałów sportowych na poziomie klas czwartych i jednego oddziału mistrzostwa sportowego na poziomie klas siódmych. Zgodnie z art.154 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe dyrektor szkoły do końca lutego poda do publicznej wiadomości informację o sportach w których będzie odbywało się szkolenie w tych oddziałach.
Szczegółowe informacje nt. rekrutacji prowadzonej do ww. oddziałów, wzór wniosku o przyjęcie oraz lista dokumentów niezbędnych do złożenia będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły www.sp8.legionowo.pl


Kryteria rekrutacji dla kandydatów do klas I szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodami tych szkół zostały określone w Uchwale Nr XXVIII/365/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 lutego 2017 r.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na r.szk. 2020/21 do klas I szkół podstawowych oraz klas wyższych niż klasa I sportowych i mistrzostwa sportowego zostały określone w Zarządzeniu Nr 31/2020 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 29 stycznia 2020 r.

Informacje o obwodach szkół podstawowych znajdują się w:
1) Uchwale Nr IV/28/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo oraz określenia granic ich obwodów (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz.1391)
2) Uchwale Nr XI/133/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo oraz określenia granic ich obwodów (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz.11272)
Umieszczono: 30.01.2020 r., godz. 15.56
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mazowiecki Kurator Oświaty
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mam 6 lat