dziennik elektroniczny

Szkoła Promująca Zdrowie

Promocja zdrowia jest procesem nastawionym na zdrowie, jego pomnażanie i rozwój, głównie poprzez uczenie zachowań prozdrowotnych i proekologicznych.
Celem nadrzędnym w promocji zdrowia, jest kształtowanie u ludzi zachowań i warunków sprzyjających zdrowiu, jego poprawie i ochronie.
Aby promować zdrowie należy:
1. Kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie.
2. Zachęcać do zdrowego stylu życia.
3. Umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego
i społecznego oraz wzmacniać poczucie własnej wartości.
4. Planować wszechstronną edukację prozdrowotną i proekologiczną
z zastosowaniem metod aktywizujących uczniów.
5. Przekazać uczniom wiedzę i umiejętności, niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz poprawy i ochrony stanu środowiska.
Zdrowie to stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko brak choroby. Zdrowie to także zdolności i umiejętności pełnienia określonych ról społecznych, adaptacji do zmian środowiska i radzenia sobie z tymi zmianami.
Zdrowie fizyczne – prawidłowa budowa i funkcjonowanie organizmu.
Zdrowie psychiczne – umysł zdolny do jasnego i logicznego myślenia; emocje
i uczucia oraz radzenie sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi.
Zdrowie społeczne – zdolność do utrzymywania prawidłowych relacji z innymi ludźmi.
Czynniki warunkujące zdrowie człowieka:
• styl życia,
• warunki środowiskowe,
• podejmowane działania na rzecz środowiska,
• opieka medyczna,
• uwarunkowania genetyczne.
Największy wpływ na zdrowie ma styl życia, czyli zespół codziennych zachowań dotyczących:
• odżywiania,
• aktywności fizycznej i rekreacji,
• higieny,
• bezpieczeństwa,
• spożywania substancji uzależniających,
• relacji międzyludzkich,
• radzenia sobie ze stresem.
Znaczący wpływ na zdrowie mają zmiany stylu życia, pracy, nauki, sposobu spędzania wolnego czasu. Promocja zdrowia wspiera osobisty i społeczny rozwój ucznia, poprzez udostępnienie informacji o zdrowiu, edukację prozdrowotną i proekologiczną.
Cele:
- kształtowanie zdrowego stylu życia,
- uświadomienie współzależności pomiędzy zdrowiem fizycznym, psychicznym
i społecznym,
- uświadomienie własnej odpowiedzialności za ochronę własnego zdrowia i zdrowia innych,
- uświadomienie negatywnych skutków zażywania środków uzależniających,
- kształtowanie zachowań ukierunkowanych na ochronę środowiska przyrodniczego,
- kształtowanie zachowań prozdrowotnych i ekologicznych.
Szkoła Promująca Zdrowie:
• zapewnia bezpieczeństwo,
• zachęca do zdrowego stylu życia,
• umożliwia uczniom rozwój ich potencjalnych możliwości fizycznych, psychicznych i społecznych,
• wzmacnia poczucie własnej wartości,
• uzmysławia pracownikom, uczniom i rodzicom społeczną rolę szkoły w promowaniu zdrowia,
• kształtuje dobre relacje międzyludzkie.
Szkoła Promująca Zdrowie to inaczej:
- Szkoła tworząca warunki (fizyczne i społeczne), sprzyjające ochronie i pomnażaniu zdrowia.
- Szkołą umożliwiająca aktywne uczestnictwo społeczności szkolnej w działaniach na rzecz zdrowia.

Dane teleadresowe

Gimnazjum nr 3
im. Janusza Kusocińskiego w Legionowie
Szkoła Podstawowa Nr 3
ul. Władysława Broniewskiego 7,
05-120 Legionowo
tel. (22) 774-55-29
e-mail: gimnazjum_trojka@poczta.onet.pl

Bannerki

Ministerstwo Edukacji Narodowej Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Mazowiecki Kurator Oświaty Miasto Legionowo